UBAN RASULULLAH SAW.

29 Desember 2020 930x Artikel Islamic

Beranda » Artikel Islamic » UBAN RASULULLAH SAW.

UBAN RASULULLAH SAW.

(36) Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik r.a.:

Pernahkah Rasulullah saw.  menyemir rambutnya yang telah beruban? Anas bin Malik menjawab, “Tidak sampai demikian. Hanya beberapa lembar uban saja di pelipisnya.” Namun Abu Bakar r.a. pernah mewarnai (rambutnya yang memutih) dengan daun pacar dan katam1.2

Diriwayatkan oleh Muhammad bin Basyar Bari Abu Daud dari Hammam yang bersumber dari Qatadah.bolsa de pierna decathlon
Adidas Stan Smith
sadarināšanās gredzeni
χρυσσες πλατφορμες
napihljivi fotelj merkur
nike air zoom pegasus 36 w
replika spor ayakkabı toptan
ted baker aurinkolasit
moschino tričko
νακ παπουτσια πεδιλα
fiitgonline.com

 

(37) Ana’s bin Malik mengemukakan:

Aku tidak mendapatkan lebih dari 14 leembar uban yang tumbuh di kepala dan jenggot Rasulullah saw.

Diriwayatkan oleh Ishaq bin Manshur dan Yahya bin musa dari Abdurrazzaq dari Ma’mar dan Tsabit yang bersumber dari Anas bin Malik r.a..

 

(38) Dalam suatu riwayat, Simak bin Harb r.a. mengungkapkan, aku mendengar Jabir bin samurah r.a. menjelaskan, setelah ia ditanya tentang uban Rasulullah saw.

Apabila Rasulullah saw. meminyaki rambut kepalanya, maka tidak terlihat uban di kepalanya. Sedangkan bila tidak meminyakinya, terlihatlah sedikit uban di kepalanya.

Diriwayatkan oleh Muhammad bin Mutsanna dari Abu Daud ath-Thayalisi dari Syu’bah yang bersumber dari Simak bin Harb r.a..

 

(39) Dalam suatu riwayat, Ibnu ‘Umar r.a.4 mengungkaphan:

Uban Rasulullah saw. hanya sekitar 20 lembar saja.5

Diwayatkan olelt Muhammad bin ‘Umar bin al-Walid al-Kindi al-Kufi dari Yahya bin Adam dari Syarik dari Ubaidullah bin umar dari Nafi` yang bersumber dari `Umar r.a..

 

(40) Dalam suatu riwayat, ibnu Abbas r.a. mengemukakan:

Abu Bakar r.a. berkata, “Wahai Rasulullah, sungguh Anda telah beruban” Rasulullah saw. bersabda, “Surah Hud, surah al-Waqi’ah, surah al-Mursalat, surah `Amma Yatasa-alun dan surah Idzasy syamsu kuwwirat, menyebabkan aku beruban.“6

Diriwayatkan oleh Abu Kuraib Muhammad bin al-A`la dari Muawiyah bin Hisyam dari Syaiban dari Abu Ishaq dari Ikrimah yang bersumber dari Ibnu `Abbas r.a..

 

(41) Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Abu Juhaifah r.a.7 dikemukakan bahwa para shahabat berkata:

Wahai Rasulullah, kami melihat Anda sungguh telah beruban. Rasulullah saw. bersabda, “Surah Hud dan beberapa surah sebangsanya (telah menyebabkan aku beruban).”

Diriwayatkan oleh Sufyan bin Waki’ dari Muhammad bin Basyar dari ‘Ali bin Shalih dari Abu Ishaq yang bersumber dari Abu Juhaifah r.a.

 

(42) Abu Ramtsah at-Taimi Taymur Rabbab r.a.8 bercerita: Aku bersama anakku menemui Nabi saw. … Tatkala aku melihatnya, aku pun berkata kepada anakku:

Inilall Nabiyyullah saw. …

Ia mengenakan dua helai pakaian berwarna hijau.. Rambutnya telah ditumbuhi uban dan ubannya berwarna merah9.10

Diriwayatkan oleh ‘Ali bin Hujr dari Su’aib bin Shafwan dari `Abdul Malik bin `Umair dari Iyadl Laqith al-Ajali yang bersumber dari Abu Ramtsah at-Taimi Taymur Rabbab r.a..

 

(43) Pernah ada yang bertanya kepada Jabir bin Samurah perihal uban di kepala Rasulullah saw. Ia menjawab:

Di kepala Rasulullah saw. tidak terdapat uban, kecuali beberapa lembar pada belahan kepalanya (sisirannya). Apabila ia memakai minyak, maka tertutuplah uban itu karna minyak.11

Diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani` dari Suraij bin Nu’man dari Hammad bin Salamah yang bersumber dari Simak bin Harb r.a..

 

_________________

1. Katam adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang biasa digunakan untuk meme-rain rambut sedangkan warnanya merah tua.
2. Hadits yang semacam dengan ini terdapat pula dalam Shahih Bukhari, namun ticlak ada cerita tentang Abu Bakar. Dalam Shahih Muslim pun terdapat Hadits seperti itu, juga dalam Sunan Abu Daud dengan tambahan Abu Bakar r.a. dan Umar r.a. pernah menyemir uban mereka.
3. Dalam Shahih Muslim ada Yang semakna dengan Hadits ini, yakni dalam bab “Keutamaan”, hadits no. 2344, juga dalam Sunan Nasai bab “Perhiasan”.
4. Ibnu ‘Umar r.a. nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdurrahman ‘Abdullah. Ia adalah putra ‘Umar bin Khaththab r.a. yang dilahirkan tak lama setelah Nabi Muhammad saw, diangkat menjadi Rasul. ” mad saw. diangkat menjadi Rasul. Ia banyak sekali meriwayatkan hadits dan wafat” pada tahun 73 atau 74 H.
5. Hadits yang semakna terdapat pula pada Sunan Ibnu Majah dalam bab “Pakaian”, hadits no. 3630.
6. Hadits yang semakna dikeluarkan pula oleh Thabrani.
7. Abu Juhaifah adalah Wahab as-Sawa bin Amir bin Sha’sha’-ah al-Kufi. Ia adalah seorang shahabat yang masyhur. Menurut adz-Dzahabi, ia adalah rawi yang tsiqat (kuat hapalan dan terpercaya). Ia wafat pada tahun 74 H.
8. Ia adalah shahabat Rasulullah saw. … Namun nama panggilannya diperselisihkan. Ada yang menyebut Rifa’ah, ada pula yang menyebut Khayab dan masih ada panggilan lainnya.
9. Uban Rasulullah saw. berwarna merah karena rambutnya disemir dengan Pacar
10. Hadits yang semakna dengan ini terdapat pula dalam Sunan Abu Daud bab. “Pakaian”, hadits no. 4065 Yang bersumber dari Abu Ramtsah. Juga dalam Sunan Nasai bab “Perhiasan” dan dalam Sunan Tirmidzi.
11. Hadits yang semakna dengan ini terdapat la Shahih Muslim bab “sifat-sifat Nabi saw.”, hadits no. 2344 dan juga pada Sunan Nassai bab “Perhiasan”.

 

# Silahkan Bagikan informasi Bermanfaat ini Kepada Teman Atau Kerabat Anda

Kontak Kami

Apabila ada yang ditanyakan, silahkan hubungi kami melalui kontak di bawah ini.

Translate »
error: Content is protected !!